Πολιτική απορρήτου

Σχετικά με την iTechScope

Η εταιρία "iTechScope LTD" (εφεξής "iTechscope" ή "εμείς" ή "μας" ή "εμάς") είναι μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που λειτουργεί βάσει της ελληνικής νομοθεσίας και εδρεύει στην οδό Ευελπίδων 61-63 113 62 , Αθήνα και με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 131747701000, το οποίο παρέχει υπηρεσίες αναζήτησης, αξιολόγησης και επιλογής, προκειμένου να βοηθήσει τις εταιρείες να προσλάβουν νέο προσωπικό (στο εξής "Υπηρεσίες Προσλήψης"), καθώς και εκτελεστική καθοδήγηση (εφεξής "Υπηρεσίες Coaching", καθώς και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό (στο εξής "Υπηρεσίες HR") (οι υπηρεσίες προσλήψεων, οι υπηρεσίες καθοδήγησης και οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που στο εξής καλούνται συνολικά ως "υπηρεσίες").

Οι Υπηρεσίες μας παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου  καθώς και άλλες οδηγίες, κανόνες ή πολιτικές που μπορεί να εισάγει και να δημοσιεύει η iTechScope   στον ιστότοπό της, δηλαδή τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου iTechScope .

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας ή / και ζητήσετε την παροχή των Υπηρεσιών μας. Η ενέργειά σας της επιλογής του πεδίου "Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου" καθώς και το πλαίσιο "Έχω διαβάσει και αποδέχομαι αυτούς τους όρους χρήσης" κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, σηματοδοτεί την αποδοχή σας ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και τους Όρους Χρήσης.

Εάν δεν αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης, σας ζητάμε να βγείτε από αυτόν τον ιστότοπο και να σταματήσετε να τον χρησιμοποιείτε ή / και τις Υπηρεσίες αμέσως.

Η iTechScope μπορεί να δημοσιεύει ενημερωμένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε διαφορετική περίπτωση θα σας ειδοποιήσει ότι η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει τροποποιηθεί. Η iTechScope θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώσει για οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η iTechScope μπορεί να διακόψει ή / και να αναδιαρθρώσει ή / και να τροποποιήσει οποιαδήποτε ή όλες τις άλλες πτυχές των Υπηρεσιών που παρέχονται κατά την απόλυτη κρίση της. Όλες αυτές οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ κατά την δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα της iTechSope. Η συνεχής χρήση του δικτυακού μας τόπου ή των Υπηρεσιών μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα συνιστά την αποδοχή σας αυτών των τροποποιήσεων.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας στην ενότητα "Q & A - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" παρακάτω.

 

Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας:

Εκτιμούμε την ιδιωτικότητά σας. Με την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας θα σας ζητηθεί να μας δώσετε σε εθελοντική βάση τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες όπως περιγράφονται παρακάτω, τα οποία θα είναι ασφαλή μαζί μας.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου οι ακόλουθοι όροι έχουν την ακόλουθη σημασία:

"προσωπικά δεδομένα" σημαίνει κάθε προσωπική πληροφορία που αποκαλύπτετε σε εθελοντική βάση, με την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας για την παροχή των Υπηρεσιών μας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώρισή σας, ενδεικτικά αναφέροντας το όνομα, τον ΑΔΤ, τα δεδομένα τοποθεσίας, το βιογραφικό σας σημείωμα (βιογραφικό), κ.λπ. (εφεξής "προσωπικά δεδομένα").

 

"Επεξεργασία" ή "διεργασία" Προσωπικών Δεδομένων σημαίνει οποιαδήποτε ενέργεια ή σύνολο εργασιών που μπορούν να εκτελεστούν στα Προσωπικά σας Δεδομένα ή σε σύνολα Προσωπικών Δεδομένων, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι, όπως συλλογή, υποβολή, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, μετατροπή, ανάκτηση, χρήση, διαμοιρασμός μέσω μετάδοσης, διάδοση ή άλλη διάθεση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, αποκλεισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

"Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων": το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, από μόνος του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

"Υπεύθυνος δεδομένων": φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς επεξεργαζόμαστε ή / και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και το πλαίσιο εντός του οποίου ενεργούμε ως υπεύθυνος δεδομένων και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς και ειδικότερα το Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR).

Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και την εθελοντική παροχή των απαραίτητων Προσωπικών Δεδομένων, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, συμφωνείτε ρητά και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν.

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα μας και / ή ζητήσετε την παροχή των Υπηρεσιών μας ή / και περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα iTechScope. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή των Υπηρεσιών μας, καθώς και για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και την πλατφόρμα μας.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, συμφωνείτε ρητά και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες επεξεργασίες που θα εκτελέσει η iTechScope στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών της:

 

 1. να σας εκπροσωπεί και να παρεμβαίνει εκ μέρους σας στις σχετικές διαδικασίες με τις συνεργαζόμενες εταιρείες μας, προκειμένου να αναζητήσει και να εντοπίσει μια νέα κενή θέση εργασίας για εσάς.
 2. να επεξεργάζετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και να διαβιβάζει το βιογραφικό σας σημείωμα (CV) με τα αντίστοιχα Προσωπικά Δεδομένα στις συνεργαζόμενες εταιρείες μας, προκειμένου να αναζητήσει και να προσδιορίσει μια νέα κενή θέση εργασίας για εσάς.
 3. να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας στα εργαλεία αξιολόγησης (τεστ προσωπικότητας και δεξιοτήτων) που ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουν χώρα και προκύπτουν από αυτά. Και
 4. να αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις συνεργαζόμενες εταιρείες μας, προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω η καταλληλότητά σας όσον αφορά την πιθανή κενή θέση εργασίας.

 

Επιπλέον, είναι πιθανό ότι μετά την εγγραφή στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει εθελοντικά με την πλατφόρμα μας (δηλ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου). Οποιεσδήποτε επικοινωνίες θα πραγματοποιηθούν εντός κανονικών εργάσιμων ημερών και ωρών (δηλ. κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 09.00 πμ έως τις 17.30 μμ).

 

Ο σκοπός επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται για νόμιμους σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και στην ιστοσελίδα της iTechScope.

Δηλώνετε ρητά και αποδέχεστε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλετε και αποκαλύπτετε στην iTechScope και τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από την τελευταίο, είναι σχετικά, κατάλληλα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας.

Ειδικότερα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

 • Παροχή Υπηρεσιών μας σε τρίτους πάροχους

 

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα για να παρέχουμε στους πελάτες μας τις Υπηρεσίες μας. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με βάση την ακόλουθη νόμιμη βάση:

 

 • Κατά τη διάρκεια των Υπηρεσιών Πρόσληψης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να εντοπίσουμε επαγγελματικές ευκαιρίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τόσο εσάς όσο και τους πελάτες μας. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά καιρούς σχετικά με τέτοιες ευκαιρίες.

 

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε τη διαδικασία αξιολόγησης, να αξιολογούμε και να επιβεβαιώνουμε την καταλληλότητά σας για απασχόληση και την επακόλουθη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένου του profiling). Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να επιβεβαιώσουμε τις συστάσεις και να διεξάγουμε ελέγχους εκπαίδευσης και ιστορικού, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και η γνωστοποίησή τους στους πελάτες μας θα μας επιτρέψει να λάβουμε μέτρα για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις σε σχέση με τις Υπηρεσίες Προσλήψης που έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε και να εξυπηρετούμε τα νόμιμα συμφέροντά μας. Χρησιμοποιούμε επίσης πληροφορίες από τρίτους προμηθευτές μας για να υποστηρίξουμε τη δραστηριότητα προσλήψεων.

 

Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να λάβουμε μέτρα για τους σκοπούς των εσωτερικών μας στόχων πρόσληψης (εσωτερικής χρήσης) για την προετοιμασία των συμβάσεων εργασίας, της μισθοδοσίας κλπ.

 

 • Κατά τη διάρκεια άλλων Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) (υπηρεσίες αξιολόγησης, ψυχομετρικών εξετάσεων κλπ.), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας (ψυχομετρικά ή / και τεχνικά αποτελέσματα, αξιολόγηση προφίλ κλπ.) Για την παροχή αυτών των Υπηρεσιών στους πελάτες μας στους οποίους έχουμε συμβληθεί με σύμβαση έργου.

 

 • Κατά τη διάρκεια των Υπηρεσιών Coaching, ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε μερικά από τα Προσωπικά Δεδομένα σας, για τους σκοπούς του σχεδιασμού και της στόχευσης της διαδικασίας καθοδήγησης σύμφωνα με τις ακριβείς ανάγκες του coaching.

 

Πιο σημαντικό, για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά την εμπορική μας δραστηριότητα και την παροχή των Υπηρεσιών μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για να απαντήσουμε και να εκπληρώσουμε τα ερωτήματά σας και τα αιτήματά σας τόσο όσον αφορά τις Υπηρεσίες μας όσο και την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορούμε να διατηρήσουμε αρχείο των στοιχείων επικοινωνίας και της αλληλογραφίας μαζί σας και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες που παρέχετε για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας.

 

 • Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Ως μέρος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για να υποστηρίξουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, όπως τη διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων, την ενδοεταιρική επικοινωνίας σχετικά με εσάς, τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας δραστηριοτήτων, τη διαχείριση των Υπηρεσιών μας, τη διατήρηση και διασφάλιση της υποδομής μας καθώς και για τις δημόσιες συμβάσεις και για χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

 

 • Διαφημιστικές Δραστηριότητες / Δραστηριότητες Μάρκετινγκ

Μπορούμε περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να διεξάγουμε διαφημιστικές εκστρατείες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να αποστείλουμε ενημερωτικά υλικά, όπως άρθρα, τάσεις της αγοράς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Επίσης, επιδιώκοντας και επιβεβαιώνοντας τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δελτία τύπου και διαφημιστικό υλικό. Ανατρέξτε στην ενότητα "Η συγκατάθεσή σας" στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας από το να επικοινωνο'υμε για διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή.  

 • Διοικητικοί σκοποί

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά διαστήματα για να επαληθεύσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς είναι ακριβή και τρέχοντα.

 • Στατιστικά Στοιχεία, Συλλογή & Ιστορικές πληροφορίες

Μπορούμε να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς αναλύσεων τάσεων της αγοράς, δημιουργώντας πρότυπα από τον κλάδο, το επίπεδο, τη γεωγραφία κλπ., για την παρακολούθηση στατιστικών προσλήψεων, τη διεξαγωγή μελετών επικύρωσης, τη σύνταξη εκθέσεων, τη δημοσίευση άρθρων και τα λοιπα,  ή για σκοπούς βελτίωσης των Υπηρεσιών μας, την ενίσχυση της γνώσης της αγοράς πληροφοριών ή την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε για σκοπούς συγκέντρωσης και γνωστοποίησης στατιστικών σχετικά με την ποικιλομορφία και άλλων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με την αγορά προσλήψεων σε νόμιμο και νόμιμο συμφέρον όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Μπορούμε   επίσης να επεξεργαστούμε πρόσθετες πληροφορίες, όπως εθνικότητα, για την παρακολούθηση των στατιστικών προσλήψεων, στο βαθμό που έχετε συμπεριλάβει σχετικές πληροφορίες στο βιογραφικό σας σημείωμα ή μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας.   Για τους σκοπούς αυτούς, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας και άλλα αναγνωριστικά για να συσχετίσουμε και να συνδυάσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς που συλλέγονται από μια υπηρεσία με πληροφορίες σχετικά με εσάς που συλλέγονται μέσω άλλης υπηρεσίας. Οποιοδήποτε δημοσιευμένο τελικό προϊόν θα αναφέρεται μόνο σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ατόμων και δεν θα σας ταυτοποιήσει προσωπικά ή θα συμπεριλάβει αποτελέσματα που μπορούν να αποδοθούν σε εσάς. Αυτές οι συγκεντρωτικές ή μη προσδιορισμένες πληροφορίες θεωρούνται ως άλλες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε σκοπό.

Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα που αποτελούν ιστορικά δεδομένα για σκοπούς παρακολούθησης και καταγραφής της δραστηριότητάς μας στο παρελθόν και των δραστηριοτήτων προσλήψεων σε νόμιμη βάση των νόμιμων συμφερόντων μας όπως προδιαγράφονται και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 • Συμμόρφωση με το δίκαιο

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να:

 • συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους.
 • να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή αιτήματα από δημόσιες ή κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων εκτός της χώρας διαμονής σας.
 • συμμορθωθούμε με την ισχύουσα νομική διαδικασία.
 • να προστατεύσουμς τα δικαιώματα, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της iTechscope και άλλων χρηστών των ηλεκτρονικών συστημάτων ή του κοινού. κΚαι
 • για να βοηθήσουμε, εξασκήσουμε ή να υπερασπίσουμε τις νομικές μας αξιώσεις.

 

Δεν μπορούμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων παρόχων ή πελατών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που έλαβαν είτε από την iTechScope είτε από άλλο ανεξάρτητο πάροχο τρίτου μέρους.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Η iTechScope   συλλέγει μια σειρά Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών της στους πελάτες της, οι οποίοι ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Το πλήρες όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου σας.
 • Τα προσόντα σας και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθώς και οι τυχόν δεξιότητες, η εμπειρία και το ιστορικό απασχόλησης που μπορεί να έχετε.
 • Οποιαδήποτε άλλη Πληροφορία περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σας σημείωμα.
 • Κάθε βίζα που έχετε αποκτήσει, το διαβατήριό σας, καθώς και κάθε άδεια εργασίας ή πληροφορίες ταυτότητας που μπορεί να είναι απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών μας.
 • Στοιχεία επικοινωνίας των συστάσεων: είναι δική σας ευθύνη να αποκτήσετε προηγούμενη συγκατάθεση από τους εν λόγω ανθρώπους για να αποκαλύψετε τα στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας τους σε εμάς και σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα στην οποία παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας.
 • Feedback αξιολόγησης και συναφείς πληροφορίες προερχόμενες από προηγούμενους ή τρέχοντες εργοδότες.
 • Πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητά σας να εργάζεστε σε τομείς που σας ενδιαφέρουν.
 • Ψυχομετρικά ή / και τεχνικά αποτελέσματα των τεστ και άλλα δεδομένα που συλλέγονται μέσω επιγραμμικών πλατφορμών αξιολόγησης προμηθευτών τρίτων πάροχων και αξιολογήσεων συνεντεύξεων και προφίλ.
 • Μελλοντικά επαγγελματικά σχέδια, επιχειρηματικές υποθέσεις, λίστες πελατών, οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες εργασίας, στόχοι και άλλες προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την αποκάλυψη στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μας.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη σχέση μας με εσάς ή με το μέρος για το οποίο εργάζεστε, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων για οποιεσδήποτε συναντήσεις ή συζητήσεις.

           

Άλλες πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του ιστότοπού μας και της Εφαρμογής μας

Η iTechScope και οι τρίτοι πάροχοι μας συλλέγουν άλλες πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν την ιδιαίτερη ταυτότητά σας με ποικίλους τρόπους, όπως:

 • Χρήση Cookies

Ανατρέξτε στην Πολιτική Cookie που καθορίζει τα Cookies που χρησιμοποιούμε, τον τύπο τους και τον λόγο χρήσης τους.

 • Φυσική τοποθεσία

Μπορούμε να συλλέξουμε τη φυσική τοποθεσία της συσκευής σας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας σήματα δορυφόρου, κινητού τηλεφώνου ή Wi-Fi. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φυσική τοποθεσία της συσκευής σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες και περιεχόμενο με βάση την τοποθεσία. Και στις δύο περιπτώσεις, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας κατόπιν ενημέρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να επιτρέψετε ή να αρνηθείτε τη συλλογή της τοποθεσίας της συσκευής σας, αλλά εάν επιλέξετε να απορρίψετε μια τέτοια συλλογή, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις ισχύουσες υπηρεσίες και το περιεχόμενο που βασίζονται στην τοποθεσία.

 • Προσωπικές πληροφορίες

Πληροφορίες όπως ο προτιμώμενος τρόπος ή ο χρόνος επικοινωνίας συλλέγονται όταν παρέχετε οικειοθελώς αυτές τις πληροφορίες. Εκτός εάν συνδυάζεται με Προσωπικά Δεδομένα, αυτές οι πληροφορίες δεν σας αναγνωρίζουν προσωπικά ή οποιοδήποτε άλλο χρήστη των ηλεκτρονικών συστημάτων.

 • Συγκέντρωση πληροφοριών

Η Συγκέντρωση Πληροφοριών δεν αναγνωρίζουν προσωπικά εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη των ηλεκτρονικών συστημάτων. Για παράδειγμα, μπορούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για να αποκτήσουμε πληροφορίες αναλυτικών στοιχείων, όπως η ανάλυση της γεωγραφικής κατανομής του τμήματος της αγοράς των Υπηρεσιών μας, των δεδομένων της αγοράς κ.λπ. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα στα σχετικά τμήματα της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Διαχείριση των κοινωνικών σας συνδέσεων

Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς που περιλαμβάνονται στον σχετικό λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης.

Τα ηλεκτρονικά μας συστήματα σας προσφέρουν τη δυνατότητα εγγραφής και σύνδεσης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο κοινωνικό μέσο που προσφέρεται από τρίτο πάροχο (όπως η σύνδεση στο Facebook). Όπου επιλέγετε να κάνετε κάτι τέτοιο, θα λάβουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ σας από τον πάροχο των κοινωνικών μέσων σας. Οι πληροφορίες προφίλ που λαμβάνουμε ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον ενδιαφερόμενο πάροχο κοινωνικών μέσων, αλλά συχνά θα περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη λίστα φίλων σας, την εικόνα προφίλ καθώς και άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να δημοσιοποιήσετε. Εάν συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το Facebook, ενδέχεται επίσης να ζητήσουμε πρόσβαση σε άλλα δικαιώματα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας, όπως φίλους και likes, και μπορείτε να επιλέξετε να χορηγήσετε ή να αρνηθείτε την πρόσβαση σε κάθε μεμονωμένη άδεια.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή που σας έχουν γίνει σαφείς στην πλατφόρμα μας. Λάβετε υπόψη ότι δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για άλλες χρήσεις των Προσωπικών σας Δεδομένων από τους παρόχους των κοινωνικών μέσων σας. Συνιστούμε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου τους για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις απορρήτου στους ιστότοπους και τις εφαρμογές τους.

Συλλογή και συντήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να συλλέγονται, να χρησιμοποιούνται, να υποβάλλονται σε επεξεργασία, να αποκαλύπτονται και να μεταφέρονται σε οποιαδήποτε χώρα όπου έχουμε εμπορική δραστηριότητα, εγκαταστάσεις ή στην οποία προσλαμβάνουμε παροχείς υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μας για την παροχή των Υπηρεσιών μας σε πελάτες ή σε ηλεκτρονικά συστήματα, συναινείτε επίσης στη μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, οι οποίες ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς κανόνες προστασίας δεδομένων από ότι στη χώρα σας.

Γενικά επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός της ΕΕ/ΕΟΧ. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, για παράδειγμα σε πάροχο υπηρεσιών που βρίσκεται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Ωστόσο, το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ μπορεί να είναι χαμηλότερο από το επίπεδο προστασίας που παρέχεται εντός της ΕΕ/ΕΟΧ. Σε αυτή την περίπτωση, θα εφαρμόσουμε τις κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων, προκειμένου να διεξάγουμε αυτή τη μεταφορά δεδομένων και να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή, όπως οι αποφάσεις επάρκειας και οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορούν να μοιράζονται εσωτερικά με το προσωπικό μας και εξωτερικά με πελάτες και τρίτους παρόχους για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών μας. Εξωτερικές κατηγορίες με τις οποίες ενδέχεται να μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την παροχή των Υπηρεσιών μας περιλαμβάνουν:

 • Κάθε δυνητικός ή πραγματικός Πελάτης

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε πελάτες που έχουν ζητήσει την παροχή των Υπηρεσιών μας:

 

 • Κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών πρόσληψης, αυτό περιλαμβάνει τα μέλη των ομάδων ανθρώπινου δυναμικού και τις ομάδες πρόσληψης και τους ερευνητές που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης των υπηρεσιών προσλήψης, τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και των συναφών δεδομένων, μπορούν να μοιραστούν με έναν πελάτη που έχει προσλάβει το iTechScope για την εκπλήρωση των αιτημάτων αναζήτησης. Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ποιος είναι ο πελάτης και ζητάμε τη συγκατάθεσή σας πριν προωθήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στον πελάτη. Ανώνυμα (μη αναγνωρίσιμα) προφίλ μπορούν να αποστέλλονται σε έναν πελάτη χωρίς να σας ενημερώσουμε ή να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Αυτό θα γίνει μόνο για κενές θέσεις που πιστεύουμε ότι ταιριάζουν με το προφίλ σας ή θα σας ενδιαφέρουν. Κατά τη διάρκεια των Υπηρεσιών Προσλήψης, ενδέχεται να παρέχουμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τους υποψήφιους, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ψυχομετρικών και τεχνικών δοκιμών που έχουν ληφθεί μέσω των Υπηρεσιών Πρόσληψης και των συναφών δεδομένων, στους υποψήφιους εργοδότες που έχουν προσλάβει την iTechScope για την εκπλήρωση αιτημάτων αναζήτησης ή πηγών συστάσεων.

 

 • Κατά τη διάρκεια των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα αξιολόγησης και τεστ και τα σχετικά Προσωπικά Δεδομένα στον πελάτη που έχει προσλάβει την iTechScope για την παροχή των Υπηρεσιών αυτών και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πελάτη. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης και άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το προσωπικό μας ή παρέχονται από τον πελάτη μας μπορούν να διατηρούνται στη βάση δεδομένων της iTechScope, στην οποία ο πελάτης μας και κάποιο προσωπικό που ορίζει ο πελάτης μας θα έχουν πρόσβαση τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μας. Εάν λάβετε ψυχομετρικές ή / και τεχνικές δοκιμές ή άλλη αξιολόγηση μέσω των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα αποτελέσματά σας για την απόδοση των Υπηρεσιών Πρόσληψης χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Εάν έχετε ολοκληρώσει μια αξιολόγηση κατόπιν αιτήματος του πελάτη μας ως μέρος των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού μας ή σε σχέση με μια Υπηρεσία Πρόσληψης, δεν θα μοιραστούμε τα αποτελέσματά της αξιολόγησης σας με άλλους πελάτες χωρίς την κατάλληλη συναίνεση.

 

 • Κατά τη διάρκεια των Υπηρεσιών Coaching, αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με την εργασία μας με το Coachee στον υπεύθυνο με τη γραπτή σας άδεια ή τη ρητή συγκατάθεσή σας ή στο βαθμό που απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους.

 

 • Πρώην εργοδότες ή οποιαδήποτε άλλη πηγή για να λάβουμε συστάσεις για εσάς και να κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους ιστορικού. Σημειώστε ότι είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση συγκατάθεσης από τρίτους (π.χ. πρώην εργοδότες) για να μας προωθήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

 

 • Οποιεσδήποτε θυγατρικές και συνεργάτες στρατηγικής συμμαχίας, για τις οποίες ενημερώνεστε στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

 • Παρόχοι τρίτων υπηρεσιών από τους οποίους λαμβάνουμε υποστήριξη και υπηρεσίες (π.χ. ιδρύματα κατάρτισης, ψυχομετρικούς / τεχνικούς παρόχους τεστ online) και δεδομένα επεξεργασίας για λογαριασμό μας, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν:

 

 • Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών μισθώσεως.
 • Προσωπικό πληροφορικής, εάν η πρόσβαση στα δεδομένα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του ρόλου τους.
 • Νομικοί και επαγγελματικοί σύμβουλοι. Και
 • Ηλεκτρονικοί πάροχοι τεχνικών τεστ.

 

 • Κάθε ρυθμιστική αρχή ή ορκωτός οργανισμός βάσει αίτησης Προσωπικών Δεδομένων ή οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης που ισχύει για εμάς.

 

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Λάβαμε σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων σας και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και περιγράφονται στα ηλεκτρονικά μας συστήματα, εκτός αν σας ενημερώνουμε διαφορετικά. Για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς είναι ακριβή και ενημερωμένα, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε σχετικές αλλαγές.

Έχουμε θεσπίσει εσωτερικές πολιτικές και ελέγχους για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας δεν θα χαθούν, θα καταστραφούν, θα χειριστούν ακατάλληλα ή θα αποκαλυφθούν και δεν θα είναι προσβάσιμες εκτός από το προσωπικό μας για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα νομίμως, δίκαια και με διαφάνεια σε σχέση με εσάς.

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα αποθηκευτούν σε μια σειρά διαφορετικών σημείων, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής της αίτησής σας, σε συστήματα λογισμικού εντοπισμού προσλήψεων και σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η iTechScope διαθέτει εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία από την απώλεια, κακή χρήση και μετατροπή των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών των Ηλεκτρονικών Συστημάτων που βρίσκεται υπό τον έλεγχό μας. Δυστυχώς, ωστόσο, κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης προσωπικών δεδομένων μέσω του Διαδικτύου, ασύρματου ή κινητού τηλεφώνου και παρόμοιου τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μπορεί να είναι 100% ασφαλές. Συνεπώς, αν δεν χρησιμοποιήσετε κρυπτογράφηση και άλλες μορφές προστασίας, παραιτείστε από κάθε ενέργεια νομικής ή άλλης φύσης κατά της iTechScope και κρατάτε τον τελευταίο ακίνδυνο για τυχόν διαρροή των Προσωπικών σας Δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση του προαναφερθέντος εξοπλισμού.

 

Ωστόσο, αν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν θεωρείτε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού που μπορεί να έχετε μαζί μας έχει παραβιαστεί), ενημερώστε μας αμέσως για το πρόβλημα επικοινωνώντας μαζί μας σύμφωνα με την ενότητα "Q&A - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" παρακάτω.

Διάρκεια της τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Η iTechScope   θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για δύο (2) χρόνια από το τελευταίο διάστημα επαφής. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων νωρίτερα και θα συμμορφωθούμε όπως απαιτείται από οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο. Είναι η πολιτική μας να αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο εφόσον είναι λογικά αναγκαίο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Εντούτοις, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) ετών, όταν έχουμε μια νομική ή συμβατική υποχρέωση να το πράξουμε ή δημιουργούμε την άποψη ότι υπάρχει διαφορετική βάση για κάτι τέτοιο, π.χ. Τα δεδομένα εντοπίζουν σύνολα ειδικών δεξιοτήτων που ενδέχεται να παραμείνουν στη ζήτηση, να αποτελούν ιστορικές πληροφορίες ή πληροφορίες αναφοράς για παρελθούσες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή να υπόκεινται σε μια νομική υποχρέωση που ισχύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς και οποιαδήποτε επεξεργασία τους θα συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Όταν οι πληροφορίες από πηγές τρίτων πάροχων δεν μας χρησιμεύουν, θα τις απορρίψουμε, ωστόσο μπορούμε να διατηρήσουμε ένα περιορισμένο αρχείο προκειμένου να αποφύγουμε την επανάληψη της διαδικασίας.

Όταν θεωρούμε ότι αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες σε εμάς κατά τη διαδικασία παροχής των Υπηρεσιών μας, οποιαδήποτε επεξεργασία θα είναι σύμφωνη με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή: 

 • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, μέσω της σύνδεσης στο λογαριασμό σας και της απόκτησης αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων.
 • να αλλάξετε λανθασμένα ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα (δικαίωμα προς διόρθωση).
 • να διαγράψετε ή να παύσετε την επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπου τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • στην φορητότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα απόκτησης των Προσωπικών σας Δεδομένων με δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή εάν είναι εφικτό το δικαίωμα να ζητήσουμε να μεταδώσουμε απευθείας τα Προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο Ελεγκτή.
 • να υποβάλετε αντίρρηση κατά της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπου η   iTechScope   βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά της ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία.
 • να υποβάλετε αντιρρήσεις σχετικά με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, και να μην υπόκεινται σε απόφαση βασισμένη αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, όταν προκύπτει αποτέλεσμα της σύνταξης προφίλ που παράγει έννομα αποτελέσματα που επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά εσάς. Και
 • να αποσύρετε τη συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή.

 

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή,  που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου complaints@dpa.gr.

 

  

Φιλοξενία ιστοσελίδας;

η ιστοσελίδα της iTechScope φιλοξενείται στο Hentzer Ltd. Τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας μπορούν να αποθηκευτούν προσωρινά στη βάση δεδομένων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ιστότοπου. Αυτό μας επιτρέπει να μεταφέρουμε με ασφάλεια τα δεδομένα που υποβάλλονται κατά τη χρήση των ιστοτόπων μας στην κεντρική βάση δεδομένων μας.

 

Η συγκατάθεσή σας

Πρέπει να κάνετε θετική και καταφατική ενέργεια για να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας - σε ορισμένες περιπτώσεις θα δώσουμε ένα πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε, για να διασφαλίσετε ότι η απαίτηση αυτή πληρείται με σαφή και ρητό τρόπο. Διαφορετικά, με την περιήγηση στα ηλεκτρονικά μας συστήματα, την εφαρμογή ή / και την επικοινωνία με την iTechScope σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας σας, σημαίνει  ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, συμφωνείτε ρητά και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών μας σε πελάτες και μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι η ανάκληση της συναίνεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της ούτε την περαιτέρω επεξεργασία των ίδιων Προσωπικών Δεδομένων βάσει   άλλης νομικής βάσης, όπως η σύμβαση ή   η συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ή υπόκεινται τα iTechScope νόμιμη και νόμιμη βάση για να διατηρήσετε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με εσάς για την ενημέρωση των προσλήψεων και της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας και για να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Οι σχετικές υπολειπόμενες πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή / και διαφημιστικούς σκοπούς.

Σημειώστε επίσης ότι δεν είμαστε εξουσιοδοτημένοι να καταργήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα εάν τα εν λόγω δεδομένα συνδέονται με την καθοδήγηση της Υπηρεσίας Coaching και των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας που σας απασχολεί και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Coaching.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το όνομα σας, προκειμένου να μπορέσουμε να εκτελέσετε την εξαίρεσή σας ή παρόμοια έρευνα και να καταγράψουμε τις ενέργειές σας. Τέτοιες υπολειπόμενες πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@itechscope.com για να ζητήσετε την κατάργηση των στοιχείων επικοινωνίας σας από τη βάση δεδομένων μάρκετινγκ.

Περιορισμός Ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η iTechScope ή οι θυγατρικές της ή / και οι συνεργάτες της, οι υποκείμενοι προμηθευτές υπηρεσιών, οι επιχειρηματικοί εταίροι, οι πάροχοι πληροφοριών, οι πάροχοι λογαριασμών, οι δικαιοπάροχοι, οι υπάλληλοι, οι διαχειριστές, οι διευθυντές, οι contractors, οι διανομείς ή agents, θα είναι υπεύθυνοι έναντι σας για οποιεσδήποτε ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικής, άμεσης, έμμεσης, παραδειγματικής, ειδικής, παρεπόμενης, κάλυψης, εμπιστοσύνης ή επακόλουθων ζημιών, απώλειας κερδών ή εσόδων, διακοπής λειτουργίας, απώλειας δεδομένων ή αδυναμία πραγματοποίησης αναμενόμενων εξοικονομήσεων ή ωφελειών ή επιχειρηματικών ευκαιριών), που οφείλονται σε αμέλεια.

Q&A - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή τυχόν ζητήματα σχετικά με το απόρρητο δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με το υπεύθυνο για όλα τα θέματα Απορρήτου & Προσωπικών Δεδομένων:

 

Έλενα Σάμπαλη

 

Ευελπίδων 61-63, 113 62, Αθήνα

 

Τ:+30 2155003020

 

email: privacy@itechscope.com